Vårt tankesett

Vi fremmer ekte samarbeid som skaper et plussumspill mellom partnere i verdikjeder og nettverk. Det vil si at alle tjener på samarbeidet, at kraften av helheten er større enn enkeltsummene og at man evner å fordele det man skaper sammen på en rettferdig måte. Samarbeid og forretningsmodeller i og mellom virksomheter beveger seg nå fra en tradisjonell hierarkisk tilnærming til en nettverksorientering.

Vår erfaring er at dette er riktig hva gjelder samarbeid i verdikjeder, men at de fleste organisasjoner fortsatt er og vil forbli hierarkisk organisert.

Nettverksorienteringen er en forutsetning for å lykkes med forretningspartnerskap og tverrfaglig innovasjon, men effekten kommer ikke av å etablere nettverket alene. Samarbeidet må også fungere og for å lykkes med dette må gapet mellom de hierarkiske organisasjonene og nettverket balanseres og håndteres sammen og hver for seg.

Det vil si at de hierarkiske organisasjonene må tilpasse seg samarbeid i nettverk og samarbeidet i nettverkene må hensynta at aktørene opererer i et hierarki.

Å håndtere og lukke dette gapet er et eksempel på der vår «task force» gir stor verdi.

Riktig balansert vil tradisjonelle og nye forretningsmodeller forsterke hverandre og den samlede prestasjon. Dårlig håndtert vil de motarbeide hverandre og bevist eller ubevisst skape barrierer for hverandres og den samlede prestasjon. Resultatet blir da et nullsumspill – der noen taper – som over tid ikke blir bærekraftig.

En av de vanskelige tingene vi hjelper folk med er å være bærekraftige på ekte. Det vil si å gjøre det som skal til for å ha en fremtid, som selskap og som individ.

For at bærekraft ikke bare skal være ord, men handling, så må det skje samtidig med kultur- og innovasjonsutvikling og gjennom prosjektene selskapet gjennomfører. 

Vår erfaring er at uten å få til innovasjon og å skape en effektiv kultur med tillit og gjennomføringskraft kommer aldri bærekraft til å skje – det blir bare ord og ønsketenkning.

For å få mer ut av penga setter nå flere og flere kunder krav til det tilbudte teamet og innovasjonskompetanse, og verdien av tillit vurderes på lik linje med tradisjonelle forretningskritiske mål. Vi har evaluert over 80 tilbudte team som del av offentlige anskaffelser. Med trygghet kan vi derfor si at spennet er stort i markedet mellom de virksomhetene som har våknet og de som ikke følger med i «teamen».

Det er her erik&lars kommer inn med vår brede prosjektkompetanse og evne til å vise vei og gi folk mot og evne til å faktisk stå løpet ut .

Uten prosjekter med innovasjon og kulturutvikling – Ingen bærekraft

Når vi snakker om å bygge en effektiv kultur så handler det om å jobbe med tre ting samtidig: 

  1. At systemet folk opererer i er egnet til å løse oppgaven man er satt til å løse. Det kan være alt fra strategier, ledelsessystemer, prosjektmodeller, styringssystemer, planer og organisering.
  2. At folk forstår og evner å jobbe i henhold til systemet, hver for seg og sammen.
  3. At folk tror på systemet og har tillit til at organisasjonen kan løse oppgaven og være bærekraftig for fremtiden.

Når vi snakker om innovasjon så handler det både om nytenkning og løse dagens utfordringer, men like mye om å evne å sette de nye tankene ut i live. 

Sammen med kunden tar vi folk fra ord til handling og gir organisasjonen mot og evne til faktisk å gjennomføre. Det må til for å stå løpet ut når vi snakker om at bærekraft, innovasjon og kulturutvikling faktisk skal skje.

Trenger du en real rivstart for å komme i gang? Da kjører vi gjerne en erik&lars – rivstartsamling for deg!